Termékeink
Rólunk
Tanfolyamok
Adatkezelési szabályzat
Adatvédelmi szabályok
Előfordulhat, hogy a Hairspa Kft. oldalak meghatározott részeihez való hozzáférést az Üzemeltető
regisztrációhoz köti, melynek során az Üzemeltető a felhasználó személyes adatainak birtokába
juthat, de a Hairspa Kft. oldalakon történő adatszolgáltatás minden esetben önkéntes. Az adatok
felhasználásának módjáról és céljáról az Üzemeltető általában a regisztrációs vagy azon az oldalon
tájékoztatja a felhasználót ahol az adatok megadására sor került.
A Hairspa Kft. oldalakra ellátogató felhasználók számítógépének egyes adatai és IP-címei a
felhasználók látogatásai rögzítésének céljából naplózásra kerülnek. Ezeket az adatokat az
Üzemeltető kizárólag statisztikák készítésére használja fel, például annak megállapítása céljából
hogy a Hairspa Kft. oldalak mely részét milyen gyakran látogatják a felhasználók és alkalmanként
mennyi időt töltenek ott. Az IP-címeket az Üzemeltető semmilyen olyan más adathoz nem köti,
amely alapján a felhasználó személyesen beazonosítható lenne, ugyanakkor meghatározott
esetekben ezek a címek és a naplófájlok személyes adatnak minősülnek.
A felhasználó által a regisztráció során megadott és egyébként az Üzemeltetőhöz került személyes
adatok kezelése tekintetében az Üzemeltető a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok
nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény előírásait maradéktalanul betartja. Az Üzemeltető
ennek megfelelően a felhasználó adatait kizárólag abban a körben kezeli és tartja nyilván, melyhez
a felhasználó kifejezett hozzájárulását adta. Az Üzemeltető a tudomására jutott személyes
adatokat semmilyen körülmények között nem teszi - a felhasználó kifejezett jóváhagyó
hozzájárulása nélkül - harmadik személy számára hozzáférhetővé, kivéve a jogszabályi kötelezés
esetét illetve amikor a személyes adat megadása kifejezetten a Hairspa Kft. oldalakon való
nyilvános közzététel céljából történt (például hozzászólás vagy hirdetés). A személyes adatokat a
felhasználás céljának megszűnése vagy a felhasználó kérése esetén az Üzemeltető megsemmisíti.
Ezenkívül az Üzemeltető bármikor kész arra hogy a felhasználónak az Üzemeltető által kezelt
személyes adataival kapcsolatban tájékoztatást adjon vagy azokat erre irányuló kérés esetén
módosítsa.
A Hairspa Kft. oldalak megtekintésével a felhasználó és az Üzemeltető távközlési eszköz útján
létesített egymással kapcsolatot, az információ szolgáltatása nyílt hálózaton (Internet) történik. Ez
az Üzemeltető részéről fokozott ellenőrzési és biztonsági követelmények betartását teszi
szükségessé. Ennek megfelelően az Üzemeltető az adatvédelmi jog hatályos előírásai szerint
törekszik arra, hogy szolgáltatása a technikai szempontok szerint is biztonságosnak minősüljön.
Ugyanez a Hairspa Kft. oldalakat elérhetővé tevő szolgáltatóra is vonatkozik, aki a birtokába jutott
személyes adatokat és egyéb információkat üzleti titokként köteles kezelni. Az Üzemeltető a
felhasználó által a Hairspa Kft. oldalak igénybe vételével az Interneten közzétett információkért
mindennemű felelősségét kizárja. Amennyiben az Üzemeltető tudomást szerez arról, hogy a
felhasználó valamely harmadik személy jogait vagy egyébként a jogszabályokat sértő módon a
regisztráció során vagy egyébként más személyes adatait adja meg, a Hairspa Kft. oldalakon
nyilvánosan hozzáférhető vagy jogellenesen megszerzett személyes vagy annak nem minősülő
adatokat harmadik személyes jogait vagy jogszabályt sértő módon használja (pl. spam) vagy
egyébként a jelen adatvédelmi szabályokat megszegte illetve Hairspa Kft. oldalak használata során
kárt okozott, az Üzemeltető megteszi a szükséges jogi intézkedéseket az okozott kár megtérítése
valamint a fenti magatartásokat megvalósító személy jogi úton történő felelősségre vonása
érdekében. Az Üzemeltető az ilyen esetekben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró
hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából és felelősségre
vonása vonatkozásában.
ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA 
HAIRSPA KFT.
Hatályos: 2018. május 25-től
Tartalom:
1. PREAMBULUM
2. ADATKEZELŐ 
3. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK
4. ADATKEZELÉSÜNK ALAPELVEI
5. WEBÁRUHÁZ VÁSÁRLÓK KÖTELEZŐEN MEGADANDÓ SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE
6. KISZÁLLÍTÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ ADATKEZELÉS
7. REGISZTRÁLT FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE
8. WEBÁRUHÁZ LÁTOGATÓK ADATAINAK KEZELÉSE
9. MINŐSÉGI KIFOGÁSOK KEZELÉSE
10. TALÁLT TÁRGYAK 
11. HÍRLEVÉLHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS
12. ELEKTRONIKUS MEGFIGYELŐRENDSZER ÜZEMELTETÉSE
13. TÖRZSVÁSÁRLÓI PROGRAM
14. ÁLLÁSHIRDETÉSEK
15. ESETI ADATKEZELÉSEK
16. ADATKEZELÉSHEZ FELHASZNÁLT ESZKÖZÖK ÉS INTÉZKEDÉSEK
17. TOVÁBBI ADATFELDOLGOZÓK
18. ADATOK FELETTI RENDELKEZÉS ÉS JOGORVOSLAT
19. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
A jelen ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT a HAIRSPA KFT., aki a GOLDHAIRCARE, FRAMESI, IKOO,
SENSCIENCE, BAIN DE TERRE ÉS ICOLOR termékek kizárólagos forgalmazója adatkezelésének
szabályait határozza meg.
1. PREAMBULUM
1.1.1. A Hairspa Kft. (a továbbiakban Adatkezelő) a jelen Szabályzat útján tájékoztatja a) a
hairspa.hu oldalainak látogatóit; b) a GOLDHAIRCARE, FRAMESI, IKOO, SENSCIENCE, BAIN DE
TERRE ÉS ICOLOR partner üzletek látogatóit és c) a jelen Szabályzatban meghatározott egyéb
érintetteket adatkezelési gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és
technikai intézkedéseiről és a jogosultak jogorvoslati lehetőségeikről, egyúttal rögzíti az általa
végzett adatkezelések vonatkozó jogszabályokkal összhangban álló szabályait.
1.1.2. A Hairspa Kft. elkötelezett a személyes adatok védelmének biztosítása iránt. A Hairspa Kft.
a személyes adatok kezelése során a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek
megfelelően a jelen adatkezelési szabályzatban (a továbbiakban: Szabályzat) ismertetett
adatkezelési elvek és feltételek betartásával jár el.
1.1.3. Jelen Szabályzattal az elsődleges célunk, hogy biztosítsunk Önnek valamennyi szükséges
információt ahhoz, hogy személyes adatainak kezeléséről tájékozott döntést hozhasson.
2. ADATKEZELŐ 
Név: HAIRSPA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 
Székhely és levelezési cím: 8800 Nagykanizsa, Kinizsi u. 2/a.
Telefonszám: +36 30  469 6870 
Email cím: info@hairspa.hu
Cégjegyzékszám: 20-09-074026   
Adószám: 24830502-2-20   
3. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK
3.1.1. A jelen Szabályzat fogalom használata az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: INFOtv.) fogalom
használatával egyező. A jelen Szabályzatban alkalmazott adatvédelemmel összefüggő kifejezések
értelmező meghatározását az INFOtv. 3. §-a tartalmazza. Erre tekintettel a vonatkozó értelmező
rendelkezések ide másolásával nem terheljük a kedves olvasót, erre irányuló kérés esetén
természetesen szívesen elküldjük az alkalmazott kifejezések vonatkozó jogszabályban foglaltakkal
egyező meghatározásait.
4. ADATKEZELÉSÜNK ALAPELVEI
4.1.1. A Hairspa Kft. által végzett adatkezelések egyes esetekben jogszabályi felhatalmazáson és
kötelezettségen, más esetekben az érintett önkéntes hozzájárulásán alapulnak. A Szabályzatban
minden általunk végzett adatkezeléssel összefüggésben egyedileg meghatározzuk az adatkezelés
jogalapját.
4.1.2. Személyes adatot kizárólag a Szabályzatban meghatározott célból, jog gyakorlása és
kötelezettség teljesítése érdekében kezelünk. Az adatkezelésünk minden szakaszában meg kell,
hogy feleljen az adatkezelés céljának, továbbá az adatok felvételének és kezelésének
tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
4.1.3. Csak olyan személyes adatot kezelünk, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához
elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához
szükséges mértékben és ideig kezeljük.
4.1.4. Az adatkezelés során biztosítjuk az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés
céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az
adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
4.1.5. Személyes adatokat a jelen Szabályzatban meghatározott adatfeldolgozóinkon és erre
jogszabályi felhatalmazással rendelkező hatóságokon kívüli harmadik fél részére nem adunk át és
különösen nem teszünk ilyet ellenszolgáltatás fejében (adatbázis értékesítés kizártsága).
4.1.6. Személyes adatok minden esetben csak közvetlenül az érintettől szerzünk be, így az adatok
forrása minden esetben az érintett (adatbázis vásárlás kizártsága).
4.1.7. A Hairspa Kft. különleges adatokat nem kezel.
4.1.8. A Hairspa Kft. által alkalmazott adatkezelési technológia és az adatfeldolgozók által
alkalmazott adatfeldolgozási technológia a Szabályzat eltérő rendelkezése hiányában információs
rendszerrel végzett adatkezelés és feldolgozás.
4.1.9. Személyes adatok átadására irányuló hatósági megkeresés esetén csak a vonatkozó
jogszabály vagy hatósági határozat által meghatározott legszűkebb körben, az adatigénylés
jogszerűségének vizsgálatát követően adunk át személyes adatot az erre jogosult hatóság részére.
4.1.10. A Hairspa Kft. ezúton tájékoztatja az érintetteket arról, hogy az INFOtv. 6. § (5)
bekezdése alapján, ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, a
felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség
teljesítése céljából, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése
céljából - ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával
arányban áll - további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának
visszavonását követően is kezelheti.
4.1.11. Adatkezeléshez történő hozzájárulás alatt minden esetben önkéntes és megfelelő
tájékoztatás birtokában történő hozzájárulást értünk. Amennyiben Ön bármely adatkezelési
hozzájárulásra vonatkozó megkeresésünkkel összefüggésben úgy érezné, hogy ezek a feltételek
nem állnak fenn maradéktalanul, vagy az Ön felénk irányuló kérése, illetve elvárása valamely
általunk kért adat megadása nélkül is teljesíthető lenne a részünkről, úgy kérjük, hogy ezt a
hozzájárulásának megadása előtt, a lehető legrövidebb időn belül jelezze felénk.
4.1.12. Adatkezelésünk során alapvető jelentőséget tulajdonítunk az átláthatóság elvének, amely
azt jelenti, hogy az érintettnek tudomással kell bírnia arról, hogy adatai miként kerülnek kezelésre,
ami (jog)biztonságot teremt mind az érintett, mind pedig az adatkezelő részére.
4.1.13. Az INFOtv. tartalmazza az adatkezelés legfontosabb általános szabályait. Kérjük,
amennyiben a jelen Szabályzat alapján nem válna egyértelművé az Ön számára a vonatkozó
szabályozásunk, úgy az alábbi hivatkozás alatt található törvényt tekintse át, vagy kérdései
tárgyában vegye fel velünk a kapcsolatot, illetve forduljon adatvédelmi kérdésekben jártas
szakértőhöz. INFOtv. elérhetősége: http://www.naih.hu/jogszabalyok.html.
4.1.14. A jelen Szabályzat elérhető és tartós adathordozóra lementhető, tárolható, majd a
későbbiekben bármely korlátozástól mentesen előhívható a hairspa.hu címen keresztül bármely
látogató számára.
5. LÁTOGATÓK ADATAINAK KEZELÉSE
5.1. Adatfeldolgozó: A balancewebshop.com oldalak látogatottsági és egyéb webanalitikai
adatainak független mérését és auditálását külső szolgáltatóként a Google Analytics szervere
segíti. A mérési adatok kezeléséről a szolgáltató a http://www.google.com/intl/hu/policies/ címen
ad részletes felvilágosítást.
5.2. Adatkezelés időtartama: 30 nap.
5.3. Külső szolgáltatók naplózással kapcsolatos adatkezelése
5.3.1. Olyan harmadik fél szolgáltatók, akiknek Ön regisztrált felhasználója és ehhez a szolgáltató
számára hozzájárulást adott (pl. google, facebook, stb., ideértve ezen szolgáltatók alapértelmezett
adatkezelési beállításait is), a hairspa.hu címen keresztül elérhető webáruház látogatásával
összefüggő egyes adatokat gyűjthetnek. Ezen adatokat a Hairspa Kft. nem kezeli, az ilyen módon
harmadik felek által gyűjtött adatokról és ennek feltételeiről kérjük, hogy az adott harmadik fél
szolgáltatónál érdeklődjön.
5.3.2. A hairspa.hu oldalak a Hairspa Kft.-től független, harmadik fél által üzemeltetett szerverről
érkező és harmadik fél által üzemeltetett szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaznak. Ezen
harmadik fél szolgáltatók szervere közvetlen kapcsolatban áll a felhasználói által felhasznált
eszközzel. A fenti hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás, a
felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció útján személyes adatokat (pl. IP cím,
böngésző, operációs rendszer adatai, meglátogatott oldal címe és a látogatás időpontja) képesek
gyűjteni és általuk kezelt egyéb adatokkal összekapcsolni.
5.3.3. A hairspa.hu oldalak látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és
auditálását külső szolgáltatóként a Google Analytics szervere segíti. A mérési adatok kezeléséről
az adatkezelő a http://www.google.com/intl/hu/policies/ címen ad részletes felvilágosítást.
5.3.4. A felhasználói élmény fokozása érdekében a Facebook is hozzáférhet a regisztrált és ezt
engedélyező felhasználói hairspa.hu oldalak látogatásával összefüggő egyes adataihoz. A Facebook
adatkezelési feltételeivel összefüggésben az alábbi helyen tájékozódhat:
https://www.facebook.com/privacy/explanation.
5.4.2. Ha a felhasználó által alkalmazott internetböngésző visszaküld egy korábban elmentett
információcsomagot, akkor az ezt kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a
felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal.
5.4.3. Kezelt adatok köre: automatikusan képzett technikai azonosító, dátum, időpont, valamint az
előzőleg meglátogatott oldalak címe, sorrendje, a látogatás időpontja és időtartama, kattintások
helye, megtekintési idő, látogatóknak küldött hibaüzenetek, IP cím, böngésző, operációs rendszer
adatai, kosár tartalma, utoljára megtekintett termékek, összehasonlított termékek, kedvenc
termékek, szavazás útján kinyilvánított vélemény, kérdőív útján kinyilvánított vélemény,
termékértékelés útján kinyilvánított vélemény.
5.4.4. Adatkezelés célja: hitelesítés, biztonság és az oldalak integritása, a felhasználók egymástól
való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az adatvesztés
megakadályozása, a honlap látogatás során rögzített adatok felhasználásával személyre szabott
ajánlatok, felületek megjelenítése, a webáruház üzemeltetése, webanalitikai mérések, kampányok
sikerességének mérése, felhasználói elvárások felmérése a továbbfejlesztés érdekében.
5.4.5. Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, amelyet közvetlenül a hairspa.hu cím
megnyitásakor kérünk, valamint az Ekertv. 13/A. § (3) és (4) bekezdései.
5.4.6. Adatkezelés időtartama:
- látogatás időpontja és időtartama, kattintások helye, megtekintési idő, látogatóknak küldött
hibaüzenetek, valamint az előzőleg meglátogatott oldalak címe és sorrendje, IP cím, böngésző,
operációs rendszer adatai - a böngésző bezárásáig (nem regisztrált felhasználó esetén);
- az előző pont szerinti adatokból képzett statisztikai adatok - 5 évig;
- automatikusan képzett technikai azonosító, kosár tartalma, utoljára megtekintett termékek,
összehasonlított termékek, kedvenc termékek, szavazás útján kinyilvánított vélemény, kérdőív
útján kinyilvánított vélemény, termékértékelés útján kinyilvánított vélemény - 30 nap (nem
regisztrált felhasználó esetén).
5.4.7. Adatfeldolgozó: A hairspa.hu oldalak látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak
független mérését és auditálását külső szolgáltatóként a Google Analytics szervere segíti. A mérési
adatok kezeléséről a szolgáltató a http://www.google.com/intl/hu/policies/ címen ad részletes
felvilágosítást. Személyre szabott tartalmak biztosítását, kampányaink sikerességének mérését a
GoogleAdWords szolgáltatásai támogatják. Honlapunk a Google AdWords remarketing
szolgáltatásának követő kódjait is használja annak érdekében, hogy az oldalra látogatókat később
a Google Display hálózatába tartozó weboldalakon személyre szabott hirdetésekkel érje el.
5.4.8. Az információcsomagok alkalmazását a felhasználó letilthatja a saját eszközén, korábban
keletkezett információcsomagokat törölhet onnét (a konkrét menüpontok eszköz és böngésző-
függőek, de jellemzően az adatvédelem, illetve előzmény adatok menüpontokat kell keresni).
5.5. Harmadik fél szolgáltatók információcsomagjai
5.5.1. Egyes szolgáltató partnerek, akiknek Ön regisztrált felhasználója és ehhez az érintett
szolgáltató számára hozzájárulást adott remarketing, harmadik fél által üzemeltetett oldalon
személyre szabott reklámok megjelenítése, hitelesítés, biztonság és az oldalak integritása, a
felhasználók azonosítása, illetve egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális
munkamenetének azonosítása, a megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, a
honlaplátogatás során rögzített adatok felhasználásával személyre szabott ajánlatok, felületek
megjelenítése céljából a felhasználó eszközén a fentiek szerinti információcsomagokat
helyezhetnek el és a későbbi internethasználat során olvashatnak vissza, illetve
összekapcsolhatnak általuk kezelt egyéb adatokkal.
5.5.2. Ha a felhasználó által alkalmazott internetböngésző visszaküld egy korábban elmentett
információcsomagot, akkor az ezt kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a
felhasználó aktuális látogatását a korábbi, azon weboldalakon tett látogatásokkal, amelyek
ugyanezen szolgáltató információcsomagjait alkalmazzák.
6. MINŐSÉGI KIFOGÁSOK KEZELÉSE
6.1.1. Kezelt adatok köre: rendelésszám, a vásárló neve, címe, a termék megnevezése, vételára, a
vásárlás és a minőségi kifogás bejelentésnek időpontja, a minőségi kifogás leírása, a vásárló
fogyasztóként minősülése, a vásárló által érvényesíteni kívánt igény és a minőségi kifogás
rendezésének módja.
6.1.2. Az adatkezelés célja: a Hairspa Kft. által forgalmazott termékekkel kapcsolatosan felmerülő
minőségi kifogások kezelése.
6.1.3. Az adatkezelés jogalapja: az INFOtv. 6. § (6) bekezdése valamint a fogyasztóvédelemről
szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 17/A. § (7) bekezdése.
6.1.4. Az adatkezelés időtartama: Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése szerinti 5 év a jegyzőkönyv
felvételétől számítottan.
7. HÍRLEVÉLHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS
7.1.1. A Hairspa hírlevelekre a Hairspa partner üzletekben, a hairspa.hu weboldalon közvetlenül,
törzskártya igénylés során, vásárlás során, valamint a Hairspa Kft. által szervezett egyes
nyereményjátékok során is fel lehet iratkozni.
7.1.2. Kezelt adatok köre: email cím, név, a direktmarketing célú megkereséshez adott
hozzájárulás, ennek időpontja, az üzenetek küldésével és kézbesítésével kapcsolatos analitikai
adatok (pl. a kiküldés és megnyitás, a levélben található hivatkozásra kattintás dátuma és
időpontja, kézbesíthetetlenség oka).
7.1.3. Adatkezelés célja: gazdasági reklámot is tartalmazó email hírlevelek küldése az érdeklődők
részére, marketing üzenetek megjelenítése, tájékoztatás a GOLDHAIRCARE, FRAMESI, IKOO,
SENSCIENCE, BAIN DE TERRE ÉS ICOLOR termékekkel összefüggő aktuális információkról, akciókról,
direktmarketing tartalmú megkeresések, kapcsolattartás.
7.1.4. Adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása összhangban az Eker. tv. 13/A. §
(4) bekezdésével és a Grt. 6. § (5) bekezdésével.
7.1.5. Adatkezelés időtartama: a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig azzal, hogy ezen
belül a fiók regisztrációval összefüggésben meghatározott adatkezelési és törlési időtartam (ld.
7.1.5 pont) a hírlevél feliratkozások vonatkozásában is alkalmazandó.
7.1.6. A 10.1.1 pontban foglaltak szerinti papír alapon bejelentett hírlevél kéréseket, illetve ezek
fogadásához adott hozzájárulásokat a Hairspa Kft. munkatársai rögzítik információs
rendszereinkben és ezt követően ezeket is ezen információs rendszereink útján kezeljük. A papír
alapon rögzített hozzájárulásokat az információs rendszereinkben történt rögzítést követő egy év
elteltével töröljük, illetve ezt megelőzően, amennyiben az érintett a hírlevél fogadásához adott
hozzájárulását visszavonja.
7.1.7. A Hairspa hírlevél üzenetek fogadásához adott hozzájárulás visszavonását, illetve az ezzel
összefüggésben megadott személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi elérhetőségeken
lehet kérni:
-   Legegyszerűbb módon: a hírlevél alján lévő linkre kattintva leiratkozhat,
- A hairspa.hu weboldalon saját regisztrált fiókba belépve,
- e-mail útján a info@hairspa.hu címen, továbbá
- postai úton a Hairspa Kft. 8800 Nagykanizsa, Kinizsi u. 2/a. címre elküldve.

8. ELEKTRONIKUS MEGFIGYELŐRENDSZER ÜZEMELTETÉSE
8.1.4. Adatkezelés jogalapja: az érintett fentiek szerinti ráutaló magatartással adott önkéntes
hozzájárulása, összhangban a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység
szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 30. §-ával.
9. ÁLLÁSHIRDETÉSEK
9.1.1. A Hairspa Kft. a beérkezett pályázatokat tárolja.
9.1.2. Kezelt adatok köre: az önéletrajzok, pályázatok, motivációs levelek, ideértve az azokban
megadott személyes adatokat.
9.1.3. Adatkezelés célja: a Hairspa Kft.-nél betöltendő állásra történő jelentkezés, a kiválasztási
eljárásban való részvétel.
9.1.4. Adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, amelyet a jelentkezése Hairspa
Kft.-hez történő eljuttatása útján biztosít összhangban az INFOtv. 6. § (6) bekezdésével.
9.1.5. Adatkezelés időtartama: a pályázat benyújtásától számított 6 hónap, amennyiben a pályázó
nem kerül felvételre.
10. ESETI ADATKEZELÉSEK
10.1.1. Eseti adatkezelések (pl. nyereményjátékok, harmadik féllel közösen szervezett kampányok)
adatkezelésének szabályait egyedileg, az adott eseményhez kapcsolódóan határozzuk meg annak
érdekében, hogy ezek megfelelően igazodjanak az érintett események jellegzetességeihez.
11. ADATKEZELÉSHEZ FELHASZNÁLT ESZKÖZÖK ÉS INTÉZKEDÉSEK
11.1.1. A Hairspa Kft. a személyes adatok kezeléséhez alkalmazott informatikai eszközöket úgy
választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
- az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
- hitelessége biztosított (adatkezelés hitelessége);
- változatlansága igazolható (adatintegritás);
- a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.
11.1.2. A Hairspa Kft. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan
hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés,
valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából
fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
11.1.3. A Hairspa Kft. a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok
védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok - kivéve, ha
azt jogszabály, vagy a jelen Szabályzat lehetővé teszi - közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók
és az érintetthez rendelhetőek.
11.1.4. A Hairspa Kft. a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és
szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az
adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatokkal arányos védelmi szintet biztosít.
12. ADATOK FELETTI RENDELKEZÉS ÉS JOGORVOSLAT
12.1.1. A Hairspa Kft. adatkezelésével összefüggő bármely kérdés, tájékoztatás kérés vagy panasz
esetén kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot megjelölt elérhetőségeinken.
12.1.2. Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes
adatainak helyesbítését, zárolását, illetve - a kötelező adatkezelések kivételével - törlését.
12.1.3. Az érintett kérelmére a H Hairspa Kft., mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt,
illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés
céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel
összefüggő tevékenységéről, esetleges adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az
elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá adattovábbítás és adatátadás esetén annak
jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt,
legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban
adja meg a tájékoztatást.
12.1.4. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen az INFOtv.-ben foglaltak szerint.
12.1.5. Az adatkezelő az INFOtv. által megszabott határidő elteltét megelőzően tájékoztatja az
érintettet a kérelme, illetve tiltakozása végrehajtásáról.
12.1.6. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségeit az INFOtv. szabályozza
részletesen, amely lehetőségeket az ott meghatározottakkal összhangban és egyezően biztosítunk.
Az adatkezelő és az adatfeldolgozók az INFOtv. rendelkezéseit maradéktalanul betartják és
általában is jóhiszeműen járnak el az adatkezelés során.
12.1.7. Az érintett jogorvoslat ügyében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatósághoz fordulhat (postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5; cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet
fasor 22/c; telefon: +36 (1) 391-1400; Fax: +36 (1) 391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu,
URL: http://naih.hu), továbbá bírósági jogorvoslatot kérhet.
13. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
13.1.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott rendelkezésekre a magyar jog szabályai
irányadóak, különös tekintettel az alábbi jogszabályok rendelkezéseire:
2013. évi V. törvény - a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
2000. évi C. törvény - a számvitelről (Számv. tv.);
2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
(INFOtv.);
2008. évi XLVIII. törvény - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes
korlátairól (Grt.).