Adatkezelési szabályzat
Adatvédelmi szabályok
Előfordulhat, hogy a Hairspa Kft. oldalak meghatározott részeihez való hozzáférést az Üzemeltető regisztrációhoz köti, melynek során az Üzemeltető a felhasználó személyes adatainak birtokába juthat, de a Hairspa Kft. oldalakon történő adatszolgáltatás minden esetben önkéntes. Az adatok felhasználásának módjáról és céljáról az Üzemeltető általában a regisztrációs vagy azon az oldalon
tájékoztatja a felhasználót ahol az adatok megadására sor került.
A Hairspa Kft. oldalakra ellátogató felhasználók számítógépének egyes adatai és IP-címei a felhasználók látogatásai rögzítésének céljából naplózásra kerülnek. Ezeket az adatokat az Üzemeltető kizárólag statisztikák készítésére használja fel, például annak megállapítása céljából, hogy a Hairspa Kft. oldalak mely részét milyen gyakran látogatják a felhasználók és alkalmanként mennyi időt töltenek ott. Az IP-címeket az Üzemeltető semmilyen olyan más adathoz nem köti, amely alapján a felhasználó személyesen beazonosítható lenne, ugyanakkor meghatározott esetekben ezek a címek és a naplófájlok személyes adatnak minősülnek.
A felhasználó által a regisztráció során megadott és egyébként az Üzemeltetőhöz került személyes adatok kezelése tekintetében az Üzemeltető a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény előírásait maradéktalanul betartja. Az Üzemeltető ennek megfelelően a felhasználó adatait kizárólag abban a körben kezeli és tartja nyilván, melyhez a felhasználó kifejezett hozzájárulását adta. Az Üzemeltető a tudomására jutott személyes adatokat semmilyen körülmények között nem teszi – a felhasználó kifejezett jóváhagyó
hozzájárulása nélkül – harmadik személy számára hozzáférhetővé, kivéve a jogszabályi kötelezés esetét illetve amikor a személyes adat megadása kifejezetten a Hairspa Kft. oldalakon való nyilvános közzététel céljából történt (például hozzászólás vagy hirdetés). A személyes adatokat a
felhasználás céljának megszűnése vagy a felhasználó kérése esetén az Üzemeltető megsemmisíti.
Ezenkívül az Üzemeltető bármikor kész arra hogy a felhasználónak az Üzemeltető által kezelt személyes adataival kapcsolatban tájékoztatást adjon vagy azokat erre irányuló kérés esetén módosítsa.
A Hairspa Kft. oldalak megtekintésével a felhasználó és az Üzemeltető távközlési eszköz útján létesített egymással kapcsolatot, az információ szolgáltatása nyílt hálózaton (Internet) történik. Ez az Üzemeltető részéről fokozott ellenőrzési és biztonsági követelmények betartását teszi
szükségessé. Ennek megfelelően az Üzemeltető az adatvédelmi jog hatályos előírásai szerint törekszik arra, hogy szolgáltatása a technikai szempontok szerint is biztonságosnak minősüljön.
Ugyanez a Hairspa Kft. oldalakat elérhetővé tevő szolgáltatóra is vonatkozik, aki a birtokába jutott személyes adatokat és egyéb információkat üzleti titokként köteles kezelni. Az Üzemeltető a felhasználó által a Hairspa Kft. oldalak igénybe vételével az Interneten közzétett információkért mindennemű felelősségét kizárja. Amennyiben az Üzemeltető tudomást szerez arról, hogy a felhasználó valamely harmadik személy jogait vagy egyébként a jogszabályokat sértő módon a regisztráció során vagy egyébként más személyes adatait adja meg, a Hairspa Kft. oldalakon nyilvánosan hozzáférhető vagy jogellenesen megszerzett személyes vagy annak nem minősülő adatokat harmadik személyes jogait vagy jogszabályt sértő módon használja (pl. spam) vagy egyébként a jelen adatvédelmi szabályokat megszegte illetve Hairspa Kft. oldalak használata során kárt okozott, az Üzemeltető megteszi a szükséges jogi intézkedéseket az okozott kár megtérítése valamint a fenti magatartásokat megvalósító személy jogi úton történő felelősségre vonása
érdekében. Az Üzemeltető az ilyen esetekben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából és felelősségre vonása vonatkozásában.
ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT
HAIRSPA KFT.
Hatályos: 2018. május 25-től
Tartalom:
1. PREAMBULUM
2. ADATKEZELŐ
3. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK
4. ADATKEZELÉSÜNK ALAPELVEI
5. WEBÁRUHÁZ VÁSÁRLÓK KÖTELEZŐEN MEGADANDÓ SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE
6. KISZÁLLÍTÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ ADATKEZELÉS
7. REGISZTRÁLT FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE
8. WEBÁRUHÁZ LÁTOGATÓK ADATAINAK KEZELÉSE
9. MINŐSÉGI KIFOGÁSOK KEZELÉSE
10. TALÁLT TÁRGYAK
11. HÍRLEVÉLHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS
12. ELEKTRONIKUS MEGFIGYELŐRENDSZER ÜZEMELTETÉSE
13. TÖRZSVÁSÁRLÓI PROGRAM
14. ÁLLÁSHIRDETÉSEK
15. ESETI ADATKEZELÉSEK
16. ADATKEZELÉSHEZ FELHASZNÁLT ESZKÖZÖK ÉS INTÉZKEDÉSEK
17. TOVÁBBI ADATFELDOLGOZÓK
18. ADATOK FELETTI RENDELKEZÉS ÉS JOGORVOSLAT
19. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
A jelen ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT a HAIRSPA KFT., aki a GOLDHAIRCARE, FRAMESI, IKOO, SENSCIENCE, BAIN DE TERRE ÉS ICOLOR termékek kizárólagos forgalmazója adatkezelésének szabályait határozza meg.
1. PREAMBULUM
1.1.1. A Hairspa Kft. (a továbbiakban Adatkezelő) a jelen Szabályzat útján tájékoztatja a) a hairspa.hu oldalainak látogatóit; b) a GOLDHAIRCARE, FRAMESI, IKOO partner üzletek látogatóit és c) a jelen Szabályzatban meghatározott egyéb
érintetteket adatkezelési gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről és a jogosultak jogorvoslati lehetőségeikről, egyúttal rögzíti az általa végzett adatkezelések vonatkozó jogszabályokkal összhangban álló szabályait.
1.1.2. A Hairspa Kft. elkötelezett a személyes adatok védelmének biztosítása iránt. A Hairspa Kft. a személyes adatok kezelése során a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően a jelen adatkezelési szabályzatban (a továbbiakban: Szabályzat) ismertetett
adatkezelési elvek és feltételek betartásával jár el.
1.1.3. Jelen Szabályzattal az elsődleges célunk, hogy biztosítsunk Önnek valamennyi szükséges információt ahhoz, hogy személyes adatainak kezeléséről tájékozott döntést hozhasson.
2. ADATKEZELŐ
Név: HAIRSPA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 
Székhely és levelezési cím: 8800 Nagykanizsa, Kinizsi u. 2/a.
Telefonszám: +36 30  469 6870
Email cím: info@hairspa.hu
Cégjegyzékszám: 20-09-074026
Adószám: 24830502-2-20
3. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK
3.1.1. A jelen Szabályzat fogalom használata az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: INFOtv.) fogalom használatával egyező. A jelen Szabályzatban alkalmazott adatvédelemmel összefüggő kifejezések értelmező meghatározását az INFOtv. 3. §-a tartalmazza. Erre tekintettel a vonatkozó értelmező rendelkezések ide másolásával nem terheljük a kedves olvasót, erre irányuló kérés esetén természetesen szívesen elküldjük az alkalmazott kifejezések vonatkozó jogszabályban foglaltakkal egyező meghatározásait.
4. ADATKEZELÉSÜNK ALAPELVEI
4.1.1. A Hairspa Kft. által végzett adatkezelések egyes esetekben jogszabályi felhatalmazáson és kötelezettségen, más esetekben az érintett önkéntes hozzájárulásán alapulnak. A Szabályzatban minden általunk végzett adatkezeléssel összefüggésben egyedileg meghatározzuk az adatkezelés jogalapját.
4.1.2. Személyes adatot kizárólag a Szabályzatban meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelünk. Az  adatkezelésünk minden szakaszában meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljának, továbbá az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
4.1.3. Csak olyan személyes adatot kezelünk, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeljük.
4.1.4. Az adatkezelés során biztosítjuk az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
4.1.5. Személyes adatokat a jelen Szabályzatban meghatározott adatfeldolgozóinkon és erre jogszabályi felhatalmazással rendelkező hatóságokon kívüli harmadik fél részére nem adunk át és különösen nem teszünk ilyet ellenszolgáltatás fejében (adatbázis értékesítés kizártsága).
4.1.6. Személyes adatok minden esetben csak közvetlenül az érintettől szerzünk be, így az adatok forrása minden esetben az érintett (adatbázis vásárlás kizártsága).
4.1.7. A Hairspa Kft. különleges adatokat nem kezel.
4.1.8. A Hairspa Kft. által alkalmazott adatkezelési technológia és az adatfeldolgozók által alkalmazott adatfeldolgozási technológia a Szabályzat eltérő rendelkezése hiányában információs rendszerrel végzett adatkezelés és feldolgozás.
4.1.9. Személyes adatok átadására irányuló hatósági megkeresés esetén csak a vonatkozó jogszabály vagy hatósági határozat által meghatározott legszűkebb körben, az adatigénylés jogszerűségének vizsgálatát követően adunk át személyes adatot az erre jogosult hatóság részére.
4.1.10. A Hairspa Kft. ezúton tájékoztatja az érintetteket arról, hogy az INFOtv. 6. § (5) bekezdése alapján, ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából – ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll – további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.
4.1.11. Adatkezeléshez történő hozzájárulás alatt minden esetben önkéntes és megfelelő tájékoztatás birtokában történő hozzájárulást értünk. Amennyiben Ön bármely adatkezelési hozzájárulásra vonatkozó megkeresésünkkel összefüggésben úgy érezné, hogy ezek a feltételek nem állnak fenn maradéktalanul, vagy az Ön felénk irányuló kérése, illetve elvárása valamely általunk kért adat megadása nélkül is teljesíthető lenne a részünkről, úgy kérjük, hogy ezt a hozzájárulásának megadása előtt, a lehető legrövidebb időn belül jelezze felénk.
4.1.12. Adatkezelésünk során alapvető jelentőséget tulajdonítunk az átláthatóság elvének, amely azt jelenti, hogy az érintettnek tudomással kell bírnia arról, hogy adatai miként kerülnek kezelésre, ami (jog)biztonságot teremt mind az érintett, mind pedig az adatkezelő részére.
4.1.13. Az INFOtv. tartalmazza az adatkezelés legfontosabb általános szabályait. Kérjük, amennyiben a jelen Szabályzat alapján nem válna egyértelművé az Ön számára a vonatkozó szabályozásunk, úgy az alábbi hivatkozás alatt található törvényt tekintse át, vagy kérdései tárgyában vegye fel velünk a kapcsolatot, illetve forduljon adatvédelmi kérdésekben jártas szakértőhöz. INFOtv. elérhetősége: http://www.naih.hu/jogszabalyok.html.
4.1.14. A jelen Szabályzat elérhető és tartós adathordozóra lementhető, tárolható, majd a későbbiekben bármely korlátozástól mentesen előhívható a hairspa.hu címen keresztül bármely látogató számára.
5. LÁTOGATÓK ADATAINAK KEZELÉSE
5.1. Adatfeldolgozó: A hairspa.hu oldalak látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását külső szolgáltatóként a Google Analytics szervere segíti. A mérési adatok kezeléséről a szolgáltató a http://www.google.com/intl/hu/policies/ címen ad részletes felvilágosítást.
5.2. Adatkezelés időtartama: 30 nap.
5.3. Külső szolgáltatók naplózással kapcsolatos adatkezelése
5.3.1. Olyan harmadik fél szolgáltatók, akiknek Ön regisztrált felhasználója és ehhez a szolgáltató számára hozzájárulást adott (pl. google, facebook, stb., ideértve ezen szolgáltatók alapértelmezett adatkezelési beállításait is), a hairspa.hu címen keresztül elérhető webáruház látogatásával
összefüggő egyes adatokat gyűjthetnek. Ezen adatokat a Hairspa Kft. nem kezeli, az ilyen módon harmadik felek által gyűjtött adatokról és ennek feltételeiről kérjük, hogy az adott harmadik fél szolgáltatónál érdeklődjön.
5.3.2. A hairspa.hu oldalak a Hairspa Kft.-től független, harmadik fél által üzemeltetett szerverről érkező és harmadik fél által üzemeltetett szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaznak. Ezen harmadik fél szolgáltatók szervere közvetlen kapcsolatban áll a felhasználói által felhasznált eszközzel. A fenti hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció útján személyes adatokat (pl. IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai, meglátogatott oldal címe és a látogatás időpontja) képesek gyűjteni és általuk kezelt egyéb adatokkal összekapcsolni.
5.3.3. A hairspa.hu oldalak látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását külső szolgáltatóként a Google Analytics szervere segíti. A mérési adatok kezeléséről az adatkezelő a http://www.google.com/intl/hu/policies/ címen ad részletes felvilágosítást.
5.3.4. A felhasználói élmény fokozása érdekében a Facebook is hozzáférhet a regisztrált és ezt engedélyező felhasználói hairspa.hu oldalak látogatásával összefüggő egyes adataihoz. A Facebook adatkezelési feltételeivel összefüggésben az alábbi helyen tájékozódhat: https://www.facebook.com/privacy/explanation.
5.4.2. Ha a felhasználó által alkalmazott internetböngésző visszaküld egy korábban elmentett információcsomagot, akkor az ezt kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal.
5.4.3. Kezelt adatok köre: automatikusan képzett technikai azonosító, dátum, időpont, valamint az előzőleg meglátogatott oldalak címe, sorrendje, a látogatás időpontja és időtartama, kattintások helye, megtekintési idő, látogatóknak küldött hibaüzenetek, IP cím, böngésző, operációs rendszer
adatai, kosár tartalma, utoljára megtekintett termékek, összehasonlított termékek, kedvenc termékek, szavazás útján kinyilvánított vélemény, kérdőív útján kinyilvánított vélemény, termékértékelés útján kinyilvánított vélemény.
5.4.4. Adatkezelés célja: hitelesítés, biztonság és az oldalak integritása, a felhasználók egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az adatvesztés megakadályozása, a honlap látogatás során rögzített adatok felhasználásával személyre szabott
ajánlatok, felületek megjelenítése, a webáruház üzemeltetése, webanalitikai mérések, kampányok sikerességének mérése, felhasználói elvárások felmérése a továbbfejlesztés érdekében.
5.4.5. Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, amelyet közvetlenül a hairspa.hu cím megnyitásakor kérünk, valamint az Ekertv. 13/A. § (3) és (4) bekezdései.
5.4.6. Adatkezelés időtartama:
– látogatás időpontja és időtartama, kattintások helye, megtekintési idő, látogatóknak küldött hibaüzenetek, valamint az előzőleg meglátogatott oldalak címe és sorrendje, IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai – a böngésző bezárásáig (nem regisztrált felhasználó esetén);
– az előző pont szerinti adatokból képzett statisztikai adatok – 5 évig;
– automatikusan képzett technikai azonosító, kosár tartalma, utoljára megtekintett termékek, összehasonlított termékek, kedvenc termékek, szavazás útján kinyilvánított vélemény, kérdőív útján kinyilvánított vélemény, termékértékelés útján kinyilvánított vélemény – 30 nap (nem regisztrált felhasználó esetén).
5.4.7. Adatfeldolgozó: A hairspa.hu oldalak látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását külső szolgáltatóként a Google Analytics szervere segíti. A mérési adatok kezeléséről a szolgáltató a http://www.google.com/intl/hu/policies/ címen ad részletes felvilágosítást. Személyre szabott tartalmak biztosítását, kampányaink sikerességének mérését a GoogleAdWords szolgáltatásai támogatják. Honlapunk a Google AdWords remarketing szolgáltatásának követő kódjait is használja annak érdekében, hogy az oldalra látogatókat később a Google Display hálózatába tartozó weboldalakon személyre szabott hirdetésekkel érje el.
5.4.8. Az információcsomagok alkalmazását a felhasználó letilthatja a saját eszközén, korábban keletkezett információcsomagokat törölhet onnét (a konkrét menüpontok eszköz és böngésző-függőek, de jellemzően az adatvédelem, illetve előzmény adatok menüpontokat kell keresni).
5.5. Harmadik fél szolgáltatók információcsomagjai
5.5.1. Egyes szolgáltató partnerek, akiknek Ön regisztrált felhasználója és ehhez az érintett szolgáltató számára hozzájárulást adott remarketing, harmadik fél által üzemeltetett oldalon személyre szabott reklámok megjelenítése, hitelesítés, biztonság és az oldalak integritása, a felhasználók azonosítása, illetve egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, a megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, a honlaplátogatás során rögzített adatok felhasználásával személyre szabott ajánlatok, felületek megjelenítése céljából a felhasználó eszközén a fentiek szerinti információcsomagokat helyezhetnek el és a későbbi internethasználat során olvashatnak vissza, illetve összekapcsolhatnak általuk kezelt egyéb adatokkal.
5.5.2. Ha a felhasználó által alkalmazott internetböngésző visszaküld egy korábban elmentett információcsomagot, akkor az ezt kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbi, azon weboldalakon tett látogatásokkal, amelyek ugyanezen szolgáltató információcsomagjait alkalmazzák.
6. MINŐSÉGI KIFOGÁSOK KEZELÉSE
6.1.1. Kezelt adatok köre: rendelésszám, a vásárló neve, címe, a termék megnevezése, vételára, a vásárlás és a minőségi kifogás bejelentésnek időpontja, a minőségi kifogás leírása, a vásárló fogyasztóként minősülése, a vásárló által érvényesíteni kívánt igény és a minőségi kifogás rendezésének módja.
6.1.2. Az adatkezelés célja: a Hairspa Kft. által forgalmazott termékekkel kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások kezelése.
6.1.3. Az adatkezelés jogalapja: az INFOtv. 6. § (6) bekezdése valamint a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 17/A. § (7) bekezdése.
6.1.4. Az adatkezelés időtartama: Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése szerinti 5 év a jegyzőkönyv felvételétől számítottan.
7. HÍRLEVÉLHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS
7.1.1. A Hairspa hírlevelekre a Hairspa partner üzletekben, a hairspa.hu weboldalon közvetlenül, törzskártya igénylés során, vásárlás során, valamint a Hairspa Kft. által szervezett egyes nyereményjátékok során is fel lehet iratkozni.
7.1.2. Kezelt adatok köre: email cím, név, a direktmarketing célú megkereséshez adott hozzájárulás, ennek időpontja, az üzenetek küldésével és kézbesítésével kapcsolatos analitikai adatok (pl. a kiküldés és megnyitás, a levélben található hivatkozásra kattintás dátuma és időpontja, kézbesíthetetlenség oka).
7.1.3. Adatkezelés célja: gazdasági reklámot is tartalmazó email hírlevelek küldése az érdeklődők részére, marketing üzenetek megjelenítése, tájékoztatás a GOLDHAIRCARE, FRAMESI, IKOO termékekkel összefüggő aktuális információkról, akciókról, direktmarketing tartalmú megkeresések, kapcsolattartás.
7.1.4. Adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása összhangban az Eker. tv. 13/A. § (4) bekezdésével és a Grt. 6. § (5) bekezdésével.
7.1.5. Adatkezelés időtartama: a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig azzal, hogy ezen belül a fiók regisztrációval összefüggésben meghatározott adatkezelési és törlési időtartam (ld. 7.1.5 pont) a hírlevél feliratkozások vonatkozásában is alkalmazandó.
7.1.6. A 10.1.1 pontban foglaltak szerinti papír alapon bejelentett hírlevél kéréseket, illetve ezek fogadásához adott hozzájárulásokat a Hairspa Kft. munkatársai rögzítik információs rendszereinkben és ezt követően ezeket is ezen információs rendszereink útján kezeljük. A papír alapon rögzített hozzájárulásokat az információs rendszereinkben történt rögzítést követő egy év elteltével töröljük, illetve ezt megelőzően, amennyiben az érintett a hírlevél fogadásához adott hozzájárulását visszavonja.
7.1.7. A Hairspa hírlevél üzenetek fogadásához adott hozzájárulás visszavonását, illetve az ezzel összefüggésben megadott személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi elérhetőségeken lehet kérni:
– Legegyszerűbb módon: a hírlevél alján lévő linkre kattintva leiratkozhat,
– A hairspa.hu weboldalon saját regisztrált fiókba belépve,
– e-mail útján a info@hairspa.hu címen, továbbá
– postai úton a Hairspa Kft. 8800 Nagykanizsa, Kinizsi u. 2/a. címre elküldve.
8. ELEKTRONIKUS MEGFIGYELŐRENDSZER ÜZEMELTETÉSE
8.1.4. Adatkezelés jogalapja: az érintett fentiek szerinti ráutaló magatartással adott önkéntes hozzájárulása, összhangban a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 30. §-ával.
9. ÁLLÁSHIRDETÉSEK
9.1.1. A Hairspa Kft. a beérkezett pályázatokat tárolja.
9.1.2. Kezelt adatok köre: az önéletrajzok, pályázatok, motivációs levelek, ideértve az azokban megadott személyes adatokat.
9.1.3. Adatkezelés célja: a Hairspa Kft.-nél betöltendő állásra történő jelentkezés, a kiválasztási eljárásban való részvétel.
9.1.4. Adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, amelyet a jelentkezése Hairspa Kft.-hez történő eljuttatása útján biztosít összhangban az INFOtv. 6. § (6) bekezdésével.
9.1.5. Adatkezelés időtartama: a pályázat benyújtásától számított 6 hónap, amennyiben a pályázó nem kerül felvételre.
10. ESETI ADATKEZELÉSEK
10.1.1. Eseti adatkezelések (pl. nyereményjátékok, harmadik féllel közösen szervezett kampányok) adatkezelésének szabályait egyedileg, az adott eseményhez kapcsolódóan határozzuk meg annak érdekében, hogy ezek megfelelően igazodjanak az érintett események jellegzetességeihez.
11. ADATKEZELÉSHEZ FELHASZNÁLT ESZKÖZÖK ÉS INTÉZKEDÉSEK
11.1.1. A Hairspa Kft. a személyes adatok kezeléséhez alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
– az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
– hitelessége biztosított (adatkezelés hitelessége);
– változatlansága igazolható (adatintegritás);
– a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.
11.1.2. A Hairspa Kft. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
11.1.3. A Hairspa Kft. a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt jogszabály, vagy a jelen Szabályzat lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók
és az érintetthez rendelhetőek.
11.1.4. A Hairspa Kft. a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatokkal arányos védelmi szintet biztosít.
12. ADATOK FELETTI RENDELKEZÉS ÉS JOGORVOSLAT
12.1.1. A Hairspa Kft. adatkezelésével összefüggő bármely kérdés, tájékoztatás kérés vagy panasz esetén kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot megjelölt elérhetőségeinken.
12.1.2. Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, zárolását, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését.
12.1.3. Az érintett kérelmére a H Hairspa Kft., mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, esetleges adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá adattovábbítás és adatátadás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban adja meg a tájékoztatást.
12.1.4. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen az INFOtv.-ben foglaltak szerint.
12.1.5. Az adatkezelő az INFOtv. által megszabott határidő elteltét megelőzően tájékoztatja az érintettet a kérelme, illetve tiltakozása végrehajtásáról.
12.1.6. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségeit az INFOtv. szabályozza részletesen, amely lehetőségeket az ott meghatározottakkal összhangban és egyezően biztosítunk. Az adatkezelő és az adatfeldolgozók az INFOtv. rendelkezéseit maradéktalanul betartják és
általában is jóhiszeműen járnak el az adatkezelés során.
12.1.7. Az érintett jogorvoslat ügyében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat (postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5; cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefon: +36 (1) 391-1400; Fax: +36 (1) 391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, URL: http://naih.hu), továbbá bírósági jogorvoslatot kérhet.
13. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
13.1.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott rendelkezésekre a magyar jog szabályai irányadóak, különös tekintettel az alábbi jogszabályok rendelkezéseire:
2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (INFOtv.);
2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).